Academy Of Regional Anaesthesia Of India

Inaugurating a new speech for regional anaesthesia....

Member List with LM No

Find a Member RESET
S. No LM No Name
1 FLM 001 Chandrika Dutt
2 FLM 002 Chenal Shah
3 FLM 003 Nisha Gandhi
4 FLM 004 Anjula Mahajan
5 FLM 005 Harshal Wagh
6 FLM 006 Prakash Gawankar
7 FLM 007 Seema Pandya
8 FLM 008 Janhavi Shah
9 FLM 009 Sucheta Gaiwal
10 FLM 010 Sukumar Salyankar
11 FLM 011 Tanmoy Das
12 FLM 012 Saikat Sengupta
13 FLM 013 Priti Shah
14 FLM 014 Dhananjay Sanjekar
15 FLM 015 Purna Doshi
16 FLM 016 Ketki Shah
17 FLM 017 Anjali Bhure
18 FLM 018 Jayesh Jain
19 FLM 019 Soonnu Balsara
20 FLM 020 Ganesh Tendulkar
21 FLM 021 Tvs Gopal
22 FLM 022 Ramchandra Kotnis
23 FLM 023 Surajit Giri
24 FLM 024 S Parthasarathy
25 FLM 025 Bhimsen Khatri
26 FLM 026 Raja Narsapur
27 FLM 027 Shalini Saksena
28 FLM 028 Manju Butani
29 FLM 029 Vandana Purandare
30 FLM 030 Dina Dedhia
31 FLM 031 Guruprasad Narayan
32 FLM 032 Jayanti Bhate
33 FLM 033 Bharati Adhye
34 FLM 034 Alok Biyani
35 FLM 035 Vandana Trivedi
36 FLM 036 Basavaraj Patil
37 FLM 037 Niral Bhankhariya
38 FLM 038 Lubaina Bahar
39 FLM 039 Raghu C
40 FLM 040 Suhas Sonawane
41 FLM 041 Indrani Hemantkumar
42 FLM 042 Rajshree Deopujari
43 FLM 043 Deepa Kane
44 FLM 044 Sharmila Ranade
45 FLM 045 Hanamant Mali
46 FLM 046 Col Ashok Sinha
47 FLM 047 Samradnyi Shinde
48 FLM 048 Leela Desai
49 FLM 049 Pushpa Agrawal
50 FLM 050 Vaishali Joshi

Copyright © 2011 www.aoraindia.com | All Rights Reserved

Secretariat

Dr. Vrushali Ponde

Amber Croft Annexe
302 Third Floor, Ambedkar Road
Pali Hill, Bandra West, Mumbai 400052

Office No : 02224146068
Mobile : 9869647860
Email : vrushaliponde@gmail.com